Nu når vi noll

Föreställ dig morgondagens byggindustri

Noll diskriminering, noll avfall, noll kompromisser när det gäller att minska vårt koldioxidavtryck... Soprema vill övervinna dagens och morgondagens utmaningar genom att fokusera på människor i första hand, den cirkulära ekonomin och att bygga för framtiden

Genom att använda dessa tre pelare och FN:s mål för hållbar utveckling som våra riktlinjer strävar vi efter att åstadkomma en paradigmförändring bland alla intressenter inom byggindustrin. Tillsammans kan vi skapa en hållbar ekonomisk modell som främjar medarbetares hälsa och välmående, återanvändning av material, lågkoldioxidlösningar och andra viktiga hållbarhetsförbättringar.

Ladda ned vår hållbarhetsrapport

"Vi befinner oss i en unik position där vi levererar kompletta system och tar hand om hela processen från forskning och utveckling till produktion och distribution. Denna kombination är det som skiljer oss åt – här ligger vårt mervärde."

 André Olsson, CEO of Soprema Norden

Våra projekt talar för sig själva

Våra blå, gula, gröna och röda tak utgör redan en vital del av lösningen på den globala uppvärmningen och effekten av urbana värmeöar – med blå tak som möjliggör regnvattenuppsamling, gula tak för solenergiproduktion, gröna tak för vegetation och takavvattning samt röda tak med rekreationsutrymmen.

Sopremas huvudkontor: positiv påverkan på människor och planeten

Läs mer om vårt huvudkontor Le Grand Charles som ligger i Strasbourg, Frankrike, som är ett praktexempel på hur vi använder våra lösningar för att bland annat minska energianvändningen.

Annelunds Tak: 5000 m2 Tätskikt samt läggning av Sedum

Vi hjälpte även Annelunds tak att anlägga 5000 m2 tätskikt och läggning av sedum som är speciellt framtagna för gröna tak.

Sopralene Garden 5800
Sopralene Garden 5800

Använder du framtidssäker och miljövänlig isolering?

För att kunna bygga för framtiden behövs högkvalitativa produkter för alla typer av isolering. Läs mer om våra miljövänliga isoleringsmaterial och hur du kan använda dig av framtidsäker och hållbar isolering.

Så når vi noll, genom tre pelare

För att nå våra mål och bekämpa klimatförändringarna har vi etablerat tre fokusområden – våra så kallade pelare: människor i första hand, cirkulär ekonomi och bygga för framtiden.

Människor i första hand 

Anställdas hälsa och välbefinnande är av högsta prioritet för Soprema Group. Vårt människor-i-första-hand-tänk omfattar av allt vi gör för att främja en kultur av företagsansvar (CSR), kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (QHSE), samt kunskapsdelning och kompetensutveckling. 

Cirkulär ekonomi 

Vårt fokus på cirkulär ekonomi inkluderar våra ansträngningar för att uppnå bättre avfallssorteringspraxis och avfallsminskning: att öka andelen biobaserade och återvunna material samt att utveckla och implementera återvinningsprocesser. Med andra hållbarhetsinsatser för att sluta kretsloppet. 

Bygga för framtiden 

När det gäller att bygga för framtiden strävar vi efter att minska, återanvända och återvinna våra material: erbjuda innovativa lösningar som uppfyller och till och med förutser våra kunders krav, öka vår produktion av förnybar energi, digitalisera våra verktyg och minska växthusgasutsläppen. 

Lokala aktiviteter från Soprema Sverige

För att nå våra mål och bekämpa klimatförändringarna har vi etablerat tre fokusområden – våra så kallade pelare: människor i första hand, cirkulär ekonomi och bygga för framtiden.

Personlig och professionell utveckling

Vi erbjuder interna och externa mentorskaps- och utbildningsprogram anpassade till våra anställdas roller, personliga utvecklingsbehov och karriärmål. Alla kan föreslå coaching- eller utbildningssessioner för sin chef. De kan vara produktrelaterade eller verktygsrelaterade och kan variera från digital marknadsföringsträning till gaffeltruckssäkerhetssessioner, från CAD-lektioner till en master i cirkulär ekonomi eller en kurs för att bli säkerhetsrådgivare för farligt gods. Vi har personliga utvecklingsplaner (PDP) för alla anställda och diskuterar regelbundet deras framsteg och övervakar deras utveckling. På så sätt främjar vi kontinuerligt lärande.

Dessutom kan alla medlemmar i vårt personalstödsprogram få hjälp och stöd dygnet runt, både för yrkesrelaterade och privata ärenden. Tack vare detta initiativ har våra anställda snabb och direkt tillgång till personlig hjälp i alla situationer.


Avfallshantering på kontoret

Eftersom avfallshantering är viktigt för att upprätthålla en miljömedveten kontorsmiljö fokuserar Soprema-kontoren på att minska, återanvända och återvinna. Genom att uppmuntra anställda att minimera avfall har vi placerat återvinningskärl på olika platser på kontoren där personalen kan sortera återvinningsbart material Regelbundna avfallsvärderingar utförs också med hjälp av CSR-prestandad programvara, så vi kan identifiera områden för förbättring och säkerställa överensstämmelse med avfallshanteringsregler. Mer specifikt strävar vi efter att uppnå 50 % återvinningsbart avfall år 2027.


Hållbar specifikationsstrategi

Byggbranschen tar alltmer ansvar när det gäller tillverkning, användning, återanvändning av byggmaterial, återvinning och upcycling av produkter samt hantering av koldioxidutsläpp. Reversibla och koldioxidsnåla konstruktioner efterfrågas i hög grad. Vi har anpassat vår specifikationsstrategi därefter och presenterar arkitekter, byggherrar, entreprenörer, installatörer och andra intressenter för smarta reversibla byggsystem.

Den mest hållbara byggmetoden är att använda produkter på ett sätt som möjliggör demontering i slutet av byggnadens liv och återanvändning i nya projekt. Uppcycling eller återvinning är ett alternativ B, som endast bör övervägas när återanvändning inte är möjligt. Vi strävar efter att utveckla en logistikförsörjningskedja för återanvändning och uppcycling/återvinning av EPS, CPS, bitumenmembran och andra SOPREMA-produkter.


Certifieringar

Slutligen har vi ett flertal hållbarhetscertifieringar som är avgörande i de nordiska länderna. Där från och med den 1 januari 2023 alla produkter som används för byggnadsområden större än 1000 m2 måste åtföljas av en miljövarudeklaration eller EPD. För de flesta av våra produkter finns de nödvändiga dokumenten som beskriver deras miljöpåverkan på plats men vi behöver ytterligare utöka denna praxis.

Hösten 2012 utfärdade Europeiska kommissionen utökade mandat till de tekniska kommittéerna inom Comité européen de normalisation (CEN, den europeiska standardiseringskommittén). Dessa kräver nu införande av testmetoder och tröskelvärden för läckage av ämnen från byggprodukter. Vi arbetar därför för att erhålla de nödvändiga certifikaten som bevisar att våra membran inte innehåller några farliga ämnen.

Slutligen undersöker vi möjligheterna med avseende på Svanenenmärkt, det mest erkända miljömärket i de nordiska länderna som tilldelas produkter och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökriterier. Bitumenmembran är inte godkända för nordisk Svanenmärkning, men de kan godkännas för användning i Svanenmärkta byggnader. Därför arbetar vi med att få våra membran registrerade för den nordiska miljömärkningen.

Många av ovanstående certifikat kommer att möjliggöra vår medverkan i DGNB eller Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, ett tyskt certifieringssystem som internationellt erkänns som en av de mest avancerade globala referenspunkterna för hållbarhet.


Dela Sustainability | Soprema Sverige