Brandsäkerhet på platta tak

År 2016 genomfördes en grundlig omarbetning av den europeiska standarden beträffande brandsäkerhet på platta tak. Sverige införde dessa anpassningar som föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler (BBR). Vi på SOPREMA är stolta över att vi överträffar dessa lagstadgade krav. I den här artikeln berättar vi mer om de brandmotståndstest vi utför på alla våra taksystem.  

Europeisk lagstiftning om brandsäkerhet för byggnader

EU delar in brandskyddet för byggnader i fyra kategorier: BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) och BROOF (t4). I Sverige används bara BROOF (t2) som i stort sätt är identisk med den tidigare nordiska testmetoden för tak (Klass T) och som mäter flamspridningen längs med taket. I Storbritannien måste takkonstruktionerna istället uppnå Broof(t4). Det är viktigt att nämna att det inte finns någon inbördes hierarki eller korrelation mellan klasserna. Lagstiftningen i Sverige är alltså inte strängare än lagstiftningen i Storbritannien, och vice versa. Dessutom måste hela taksystemet uppfylla kraven i den aktuella klassen och alltså inte bara tätskiktet. Föreskriften i BBR anger att "Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden". På SOPREMA uppfyller de flesta taksystemen flera BROOF-klasser, eftersom våra produkter säljs i olika länder.  

Standardiserade laboratorietest

De standardiserade testen används för att fastställa brandklassen för takkonstruktioner vid extern flygbrand (som till exempel sprids från ett intilliggande hus). Grundkriterierna för detta är flamgenomträngning och flamspridning. På SOPREMA testar vi bland annat hur lång tid det tar för flamman att tränga igenom och avståndet som flamman förflyttar sig. Det senare baseras på visuella observationer och temperaturmätningar.  

Oberoende testorgan

Dessa brandmotståndstest utförs av ett oberoende testorgan. I Sverige samarbetar vi med det statliga forskningsinstitutet RISE. Vi undersöker inte bara olika kombinationer av isolering, tätskikt och tillbehör utan testar även olika tjocklekar av material. Testresultaten gäller endast för de beprövade takkonfigurationerna. Minsta avvikelse i materialtyp, materialtjocklek och montering kan påverka brandreaktionen i ett system. På SOPREMA lägger vi stor vikt vid dessa skillnader. Alla SOPREMA-byggmaterial har ett europeiskt artikelnummer (EAN-kod) och en CE-märkning som du hittar i produktens prestandadeklaration.  

Speciella omständigheter: Gröna tak

För gröna tak gäller det att ägna extra uppmärksamhet åt brandsäkerheten. Kraven är samma som för övriga takkonstruktioner, men det organiska materialet – växterna på taket – är ytterst lättantändligt. Det finns sedumtak - Urban Green, som vi samarbetar med som är klassade för att klara BROOF (t2). Men de flesta andra typer av gröna tak brukar ha svårt att uppfylla kravnivån vad gäller att försvåra antändning och begränsa brandspridning. Enligt de allmänna råden i BBR finns det dock möjlighet att frångå BROOF (t2) med utformning av objektspecifika lösningar. Detta görs genom en särskild utredning, så kallad analytisk dimensionering, där kraven i föreskrifterna beprövas och möjligtvis uppfylls på annat sätt.  Vill du ha mer information om brandskydd och brandsäkerhet på tak? Tveka då inte att kontakta våra experter.